เมล็ดเทียม (artificial seed) ต้านเชื้อจุลินทรีย์

การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตเมล็ดพืชเทียม เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลิตต้นพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยการเลียนแบบเมล็ดพืช ที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ เมล็ดเทียมมีองค์ประกอบสำคัญเลียนแบบเมล็ดพืช ที่ได้จากธรรมชาติ คือ มีเอ็มบริโอ หรือมีชิ้นส่วนพืชที่สามารถเจริญเป็นต้นได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยผศ.ดร สุนทรี แสงจันทร์ และอาจารย์ ดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีอาหารสะสมเทียม และส่วนห่อหุ้มเอ็มบริโอ หรือเปลือกหุ้มเมล็ดเทียม โดยวัสดุที่นำมาเป็นแหล่งสะสมอาหารให้กับเมล็ดเทียม และทำหน้าที่เป็นวัสดุที่ห่อหุ้มเอมบริโอ โดยส่วนใหญ่มักใช้พอลิเมอร์ทางชีวภาพ ที่มีความปลอดภัยต่อเนื้อเยื่อ ราคาถูก และสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ

ซึ่งสามารถนำเมล็ดเทียมนี้ไปปลูกในสภาพแปลงปลูกได้เหมือนเมล็ดพืชที่ได้จากธรรมชาติและต้นพืชที่เจริญจากเมล็ดพืชเทียมนี้มีคุณลักษณะที่ดี อาทิเช่น มีลักษณะตรงตาม
ต้นแม่ มีความปลอดโรค และมีความสม่ำเสมอทางคุณภาพตรงตามความต้องการ

 

  • เมล็ดเทียมที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุห่อหุ้มประเภทโซเดียมอีลจิเนต

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร สุนทรี แสงจันทร์ และอาจารย์ ดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร สุนทรี แสงจันทร์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6