สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบการวิจัย และเพิ่มโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนสำคัญของประเทศได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม  4-808 ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง เท่านั้น!!!

✅ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และมีโจทย์วิจัยแล้วในเบื้องต้น

✅ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่

✅ สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าร่วม :

          1.  ส่ง concept proposal แผนงานวิจัย 2-3 หน้า ในรูปแบบ pdf ไปยัง sopida.c@ku.th หรือ tawatpong.h@ku.th ภายในวันที่ 23 พ.ค. 65 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม concept proposalได้ที่ คลิกที่นี่

          2. ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการภายใน 48 ชั่วโมง และแสดงผลตรวจกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

ติดตามรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่ : คลิกที่นี่   (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการโดยให้สิทธิ์ผู้ส่ง conceptual proposal เป็นลำดับต้นก่อน)

ผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมไปทาง email ของผู้รับการคัดเลือกก่อนวันจัดงาน

สอบถามเพิ่มเติม : คุณโสภิดา เบอร์โทร 087-495-0488