ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน”

           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์โครงการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจภาพรวมของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแผนววน. พร้อมทั้งรู้จักเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยและเข้าใจการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

           โครงการอบรมจะจัดในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนผ่าน google form <คลิก> หรือการสแกน QR-Code ที่ปรากฏตามด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 !!!

สแกนเพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ   ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์เแพาะบุคลากร มก. เท่านั้น