สารชีวภัณฑ์กระตุ้นการเจริญและเพิ่มคุณภาพ ของพืชผักจากแบคทีเรียไมโครค็อคคัส สายพันธุ์ P2-23