สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

         วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

ประกาศ!!!

 • ขอปิดรับการส่งใบสมัครขอทุนไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติของปีงบประมาณ 2567 
 • สำหรับนักวิจัยที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว (ได้รับใบสมัครฉบับจริงกลับคืนแล้ว ก่อนวันที่ 9 เม.ย. 2567) หลังจากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โปรดมาติดต่อขอเบิกค่าใช้จ่ายกับงานคลัง สวพ.มก. โดยเร็วที่สุด
 • นักวิจัยสามารถส่งใบสมัครได้ ถ้าวันที่ประชุมวิชาการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป (วันที่ประชุมเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2568)

Download : 

 1. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [PDF]
 2. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย [PDF]/[WORD]
 3. ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และ รายงานผลการปฏิบัติงาน [PDF]
 4. ใบรับรองแทนใบเสร็จ [PDF]/[Word]
 5. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร [Word]

 

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย คุณธีรศักดิ์ สุนทรา (คุณตั้ม)

                โทร.02-942-8455 (สายนอก) หรือ โทร. 611806 (สายใน)

               E-mail: theerasak.su@ku.th