สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (จากเดิมห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย มก.เท่านั้น)
  • สมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft)  โดยจะพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าอบรมก่อน-หลัง หากมีผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft)  มายังอีเมล rdinnj@ku.ac.th (น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี) ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม  เวลา 15.00 น. เพื่อส่งให้วิทยากรอบรมดำเนินการต่อไป
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้
  • การอบรมจัดขึ้น 2 วัน โดยวันแรก(วันที่ 26 พ.ค.) เป็นภาคบรรยาย วันที่ 2 (วันที่ 27 พ.ค.) เป็นภาคปฏิบัติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม ;

น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี

เบอร์โทร 02-9428455 หรือ เบอร์ภายใน 611803

E-mail : rdinnj@ku.ac.th