สวพ.มก. แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) พุทธศักราช 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม