ต้นแบบ Smart Agriculture Platform ด้วยการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง Aqua Crop

เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับ ระบบ Android และ ios

RiceSap มีอะไรบ้าง ?

 • แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตสูงสุด
 • ติดตามสถานะข้าว เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์
 • แนะนำการรดน้ำและใส่ปุ๋ย
 • แจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เพาะปลูก
 • คาดการณ์ผลผลิตข้าวเพื่อประมาณรายได้

แอปพลิเคชัน RiceSAP ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน

 1. แนะนำวันที่เริ่มเพาะปลูกจากวันที่ให้ผลผลิตสูงสุด
 2. สถานะของพืช (ช่วงอายุ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สถานะของน้ำในดิน,
  ความเสี่ยงจากภัยแล้ง และคาดการณ์ผลผลิต)
 3. แนะนำการเพาะปลูก (ให้น้ำ/ ใส่ปุ๋ย)
 4. แจ้งเตือน (การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย การเติบโต ผลที่ได้รับ)
 5. บันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลง

ข้อมูลที่นำเข้าให้กับแบบจำลอง AquaCrop เพื่อแสดงในแอปพลิเคชัน RiceSap

 • ข้อมูลสภาพอากาศ
 • ข้อมูลพืช
 • ข้อมูลการจัดการแปลงเพาะปลูก
 • ข้อมูลดิน
 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.วัชรี วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-646-1188 E-mail: fengwrv@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th