สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับดำเนินโครงการ ภายในโครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต (Visiting Professor)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงสาขา Agriculture and Forestry ได้แก่ สาขา เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Sciences and Technologies) หรืองานวิจัยสำหรับอนาคต (Frontier Research) โดยการเชิญศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หรือผู้ได้รับรางวัลระดับโลก มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน เพื่อถ่ายทอดวิทยาการขั้นสูงให้แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาโท และนิสิต เพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับทักษะการวิจัยเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหาร (Visiting Postdoctoral)

เพื่อยกระดับและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงสาขา Agriculture and Forestry ได้แก่ สาขา เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Sciences and Technologies) หรืองานวิจัยสำหรับอนาคต (Frontier Research) การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยขั้นสูงของบุคลากรวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกลไกการสร้างระบบนิเวศการวิจัย (Research ecosystem) ด้านเกษตรและอาหารอย่างเร่งด่วน ร่วมกับนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ เพื่อเร่งรัดการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียเดิ่มเติม Click

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่:
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2579 8922 ภายใน 1937 ต่อ 224 อีเมล nru@ku.ac.th