สวพ.มก. ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพกำลังคน และพัฒนาวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สู่ภาคเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก ทางด้านการเกษตร อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. เป้าหมายการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก และงานวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยให้มีความเข้มแข็งและผลิตผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการและเป็นเอกภาพ และแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ รวมทั้งการวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มของนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ให้มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้

 1. สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปขยายผล พัฒนาต่อยอด และยกระดับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาคการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ในอนาคต
 2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และส่งต่อผลผลิตและผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนางานวิจัยในระดับเชิงกลยุทธ์ (Research Strategic)
 3. สร้างการรวมกลุ่มนักวิจัยระดับปฏิบัติการ และนักวิจัยระดับวิชาการ ให้สามารถบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานเชิงลึกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในพื้นที่โดยรอบของศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย

2. ลักษณะทุนวิจัยและเงื่อนไขการรับทุน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. เป็นชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว ตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย
 2. ต้องเป็นการเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย และอาจารย์และนักวิจัยสายวิชาการ โดยมีสัดส่วนการดำเนินงานวิจัยในภาคสนามโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย มากกว่าร้อยละ 60 และได้รับความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด
 3. ต้องผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติ และหรือจดสิทธิบัตร ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยต้องระบุหัวหน้าโครงการวิจัยเป็น First Author หรือ Corresponding Author แบ่งออกเป็น
             แผนงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล (ISI หรือ SCOPUS) และได้รับการจัดอันดับวารสารใน JCR (Journal Citation Report) หรือ SJR (SCImago Journal Rank) และ/หรือจดสิทธิบัตร ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
             แผนงานวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) และ/หรือจดสิทธิบัตร ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 4. เป็นชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว ที่ต้องระบุเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ชัดเจนของศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย และระบุกลุ่มเป้าหมายในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ และสามารถยกระดับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
 5. ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ได้เพียง 1 ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว

3. ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย และงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ไม่เกิน 2 ปี ทุนวิจัยรวมสองปีไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยเป็นงบดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าอำนวยการโครงการวิจัย (ร้อยละ 10 ของงบดำเนินการวิจัย) ไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัย และไม่มีหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ การตั้งเสนอค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. คุณสมบัติของนักวิจัย

       คุณสมบัติของนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม (ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสถานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาเต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave)

         **อาจารย์และนักวิจัย ภายนอกศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย สามารถร่วมเป็น หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยได้ เพื่อการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในการผลิตองค์ความรู้เชิงลึก**
 2.  มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญตรงตามแผนงานวิจัย (ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน)
 3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 4. ไม่ติดค้างการส่งรายงานผลการวิจัย ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563
 5. ขึ้นทะเบียนนักวิจัยกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

5. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

จัดทำข้อเสนอการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วย โครงการวิจัยย่อย อย่างน้อย 2 โครงการ
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ขยายผล และต่อยอดได้)

            โดยใช้ “แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย และ โครงการวิจัยเดี่ยว” นำส่ง จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น และแบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณรัชดา คะดาษ)
โทรศัพท์ 02-579-5547 หรือ 611457, 611796 ต่อ 12 หรืออีเมล์ rdirdk@ku.ac.th