เชิญชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

          ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันอังคาร 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ คือ

1. นิทรรศการ

1.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า้อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

1.2 นิทรรศการผลงานและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย

2. Highlight Stage เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบที่นำเสนอที่หลากหลาย

3. มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย/การเป็นเถ้าแก่น้อยจากผลงานวิจัย

www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th