การใช้แบบฟอร์มใหม่เพื่อยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก. ต่อคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาเขต

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้วิจัยหลักที่ต้องการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก. ขอให้ใช้แบบฟอร์มใหม่และยื่นขอรับการพิจารณาต่อคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาเขตตามส่วนงานที่สังกัดเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการที่ใช้แบบฟอร์มเก่า

สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Click)

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. คณะกรรมการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (บางเขน)
 2. คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บางเขน)
 3. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 4. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตศรีราชา
 5. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลติดต่อ

1. คณะกรรมการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (บางเขน)
2. คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บางเขน)

ติดต่อที่

 • ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 • ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
 • E-mail: rsd@ku.th
 • เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 4892
 • เบอร์ภายใน 1088

3. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อที่

 • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 • E-mail: kurec.kps@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ 09 8269 9225
 • เบอร์ภายใน 3650

4. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตศรีราชา

ติดต่อที่

 • งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
 • อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3 ห้องโครงการจัดตั้งกองวิจัยและบริการ
 • E-mail: kurec.src@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ 06 4628 1536

5. คณะกรรมการดำเนินงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ติดต่อที่

 • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง 308
 • E-mail: kurec.csc@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ 08 1380 2403