มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีการเสวนาถึง นโยบาย/ขั้นตอน/กรอบในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ การเตรียมความพร้อมในการใช้พืชกระท่อมเพื่อการบำบัดรักษาและลดอาการของผู้ติดยาเสพติด การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน การสกัดสมุนไพรเพื่องานทางการแพทย์: กัญชา กัญชง และการเสวนา “แนวทางในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทางด้านพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ของกัญชา กัญชง และกระท่อม อีกด้วย