ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย

ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแบ่งหัวข้อหลักได้ ดังนี้

1. การตรวจภาษาอังกฤษผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ <คลิก> 

 

2. บริการปรึกษาวิจัย เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต และการแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น <คลิก>

 

3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ <คลิก>

 

4. การสนับสนุนค่า Page charge 

    4.1 การสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <คลิก>

 

5. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Postdoctoral Fellowship Program)  <คลิก>

    

6. การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษ      

 

กำหนดการ  กิจกรรม รูปแบบ/สถานที่ รายละเอียด
5-6 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2567 

โดย Dr. Andrew Warner

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปิดรับสมัครแล้ว
4 เมษายน 2567 โครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”

โดย ผศ.ดร.ภารุจ  รัตนวรพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx คลิก

มีคลิปการบรรยาย

ย้อนหลัง

27 มีนาคม 2567 บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

โดย รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

(สำนักหอสมุด กำแพงแสน)

คลิก
21-22 มีนาคม 2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 

โดย Dr. Andrew Warner

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คลิก

เปิดรับสมัครแล้ว

21-22 ธันวาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567 

โดย Dr. Andrew Warner

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คลิก

ปิดรับสมัครแล้ว

20 มิถุนายน 2566

บรรยาย 10.30-12.00น.

ปฏิบัติ 13.30-16.30น.

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

ประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สกสว. หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนอาหารมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ภาคบรรยาย
(ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx)

ภาคปฏิบัติ

ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิก

มีคลิปการบรรยาย

ย้อนหลัง

15-16 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2566 

โดย Dr. Andrew Warner

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ปิดรับสมัครแล้ว

24 พฤษภาคม 2566

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ”

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คลิก

11 พฤษภาคม 2566 บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

โดย รศ.ดร.พงษ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คลิก

ชมคลิปย้อนหลังได้

27 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) เรื่อง ” Boosting Citations and Avoiding Plagiarism “

โดย  Despina Sanoudou, Ph.D. (Cambridge)

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คลิก

ปิดรับสมัครแล้ว

 

26-27 มกราคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2566 

โดย Dr. Andrew Warner

ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิก

ปิดรับสมัครแล้ว

21-22 ธันวาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566 

โดย Dr. Andrew Warner

ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิก

ปิดรับสมัครแล้ว

26 ตุลาคม 2565

10.00-12.00 น.

“การประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กับการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา”

นำโดย รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์  ดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ  ดร.รมิดา รัตนคาม และ ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco webex

คลิก

ปิดรับลงทะเบียน

28 ตุลาคม 2565 งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563  Onsite ณ ห้องออดิทอเรียม 306 ชั้น 3

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

คลิก

ปิดรับสมัคร

25-28 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2565  

โดย Dr. Andrew Warner

Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 ชั้น 5

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

คลิก

ปิดรับสมัคร

16 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน

โดย อาจารย์พชร  ยงจิระนนท์ (อ.บิลลี่) และอาจารย์ภานิสา  อัศนีวุฒิกร (อ.อั้ม)

ณ ห้องพระอินทร์ ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

คลิก

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 10.30-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้หยุดที่ห้องทดลอง” 

โดยวิทยากร: ศ.พิเศษ ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต มหาวิทยาลัยมหิดล

Online ผ่าน Cisco WebEx

คลิก

ชมย้อนหลังได้ ⇑

6 กรกฏาคม 2565

9.00-13.00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ห้องนพเก้า อาคาร 4 ชั้น 9

คณะสังคมศาสตร์

26-27 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565  

โดย Dr. Andrew Warner

Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 5

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

คลิก

ปิดรับลงทะเบียน

25 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น.

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Onsite ณ ห้องประชุมบุษราคัม  4-808 ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ 

คลิก

ปิดรับลงทะเบียน

 

24 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น.

โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน

โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

และ รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Online ผ่าน Cisco WebEx

 คลิก

ปิดรับลงทะเบียน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            โทร. ภายใน 611803 และ 611806 หรือ โทร. 0-2942-8455