สวพ.มก. จัดกิจกรรมดีๆ “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ” แก่บุคลากร สวพ.มก. วิทยากรโดย อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ทำให้เข้าใจถึงการรับฟังในหลายรูปแบบต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมมีทั้งแบบ On-Site และ Online วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์