ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 “นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และสามารถนำผลการวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมผู้สนใจส่งหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2565 จนถึง 30 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://101.109.41.140/tak/northern/new_web/conference/