ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

ตามที่มหาวิทยานเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Hybrid onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://conference.nu.ac.th/nrc18