การประกวดผลงานวิชาการ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

การประชุมวิชาการ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ได้เปิดรับบทความวิชาการจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาและแนวความคิดสอดคล้องกับการพัฒนาสตรีการขจัดการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว ความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งจากนักวิชาการ และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

สมัครได้ที่เว็บไซต์ : www.dwf.go.th