ขอเชิญเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ  ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8  (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565