สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และคณะทีมงาน คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม “ผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและคณะทีมงาน

  • นางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสาวจิตาภา แย้มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสาวเมธปิยา เข็มทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.ธีรพงศ์ ยะทา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022 รางวัลระดับยอดเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ผลงานวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการโรคอุบัติใหม่สำหรับฟาร์มปลานิลและปลานิลแดงในประเทศไทยและต่างประเทศ” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสร้างผลกระทบสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อให้เห็นความสำคัญของลักษณะที่แตกต่างระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาสำคัญหรือการพัฒนาประเทศ ตามความประสงค์ของการสร้าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แล้วมาพบกันในงานมหกรรม TRIUP FAIR 2022 การเปิดตัวครั้งแรกของ “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ที่จะมาปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565

👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://triupfair.com/main/

🌐 ติดตามรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook สกสว. https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation