มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มูลนิธิโครงการหลวง มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครกงารวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยกำหนดแผนงานวิจัย และกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน

6 แผนงานวิจัย 15 กรอบวิจัย ประกอบด้วย

  1. แผนงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายพันธุ์พืช/สัตว์เศรษฐกิจพื้นที่สูงที่มีลักษณะพิเศษ
  2. แผนงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นที่สูง
  3. แผนงานวิจัยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  4. แผนงานวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  5. แผนงานวิจัยสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  6. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการวิจัย

เพื่อให้ผลงานวิจัยตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เพื่อดำเนินงานวิจัยและช่วยประสานงานในการดำเนินงานวิจัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงสามารถส่งต่อและถ่ายทอดงานผลงานวิจัยสู่งานพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

หากนักวิจัยสนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://rms.rpf.or.th/ โดยระบบ RMS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกโครงการวิจัย ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
โทร. (053)810765-8 ต่อ 184, 135 โทรสาร 053-324000
e-mail: rpf_research@hotmail.com