สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 โดย สกสว.

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและคณะทีมงาน

  • นางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสาวจิตาภา แย้มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสาวเมธปิยา เข็มทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.ธีรพงศ์ ยะทา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022 รางวัลระดับยอดเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ผลงานวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการโรคอุบัติใหม่สำหรับฟาร์มปลานิลและปลานิลแดงในประเทศไทยและต่างประเทศ” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสร้างผลกระทบสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อให้เห็นความสำคัญของลักษณะที่แตกต่างระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาสำคัญหรือการพัฒนาประเทศ ตามความประสงค์ของการสร้าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม