สวพ.มก. จัดอบรมฯ “นักบริหารกับบทบาทและทักษะการโค้ช (The Leader as Coach)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารกับบทบาทและทักษะการโค้ช (The Leader as Coach)” วิทยากรโดย อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องความหมาย ประโยชน์ของการ Coaching พื้นฐานการสอนงาน ทักษะสำคัญของการโค้ช อีกทั้งยังเรียนรู้ GROW Model การทำ Coaching Workshop จับคู่ฝึกฝนทักษะการ Coaching (Performance Coaching) เป็นการเพิ่มศักยภาพนักบริหารยุคใหม่  วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์