การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และได้การฝึกปฏิบัติการเขียนประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ที่ https://forms.gle/A4siYSquBCLEN74y5 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
  1. เป็นบุคลากรหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมโดยใช้บัญชี KU-Google (@ku.th) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ลงชื่อเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายในวันอบรม
  4. ใช้ชื่อและนามสกุลจริง (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ในการเข้าใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex
  5. เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดการอบรม
คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892
อีเมล rsd@ku.th