[PowerPoint] การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

POWER POINT ประกอบการบรรยาย : เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community)โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ในงานเปิดบ้าน สวพ.มก. ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์นานาชาติสิรินธร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ