ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร


แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน
1. โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS)
2. โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน (ใชวิธีสรรหา)

Download

  1. ประกาศทุนฯ – ประเภทแผนงานพลังงาน (ผ่านระบบ NRIIS) ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. ประกาศทุนฯ – ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน (ใช้วิธีสรรหา) ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอ 2565
  4. แนวปฏิบัติการจำแนกประเภทรายจ่าย
  5. เกณฑ์งบประมาณ วช.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2579-1370-9 ต่อ 309 – 310
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0-2579-1370-9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065- 3499372 และ 065-3499382