การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 60 Kasetsart University Annual Conference)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 60 Kasetsart University Annual Conference) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex) ในหัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” “Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability”

ซึ่งภายในงานมีการสัมมนาพิเศษ บรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น