ผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

มันสำปะหลังพันธุ์หวานมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำ มักปลูกเพื่อนำมารับประทานเป็นอาหารในครัวเรือน ได้แก่  มันปิ้ง มันย่าง ขนมมัน บวชมัน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารพร้อมบริโภคที่ต้องรับประทานทันที ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น ถ้าสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานสู่อุตสาหกรรมได้จะเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับมันปะหลัง และสร้างโอกาสทางการตลาดให้สูงขึ้น อีกทั้งมันสำปะหลังเป็นพืชที่ไม่มีกลูเตน (Gluten) ซึ่งเป็นสารที่ก่อภูมิแพ้พบมากในข้าวสาลี จึงสามารถใช้มันสำปะหลังเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนแป้งสาลี สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ได้อีกหลากหลาย

 

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช  และคณะนักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้ต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังพันธุ์หวาน จากโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชนที่ได้รับงบประมาณในปี 2559 โครงการการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2562 จนได้ผลิตภัณฑ์ “ผงมันสำปะหลังกึ่งสำเร็จรูปสายพันธุ์หวาน” สามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การทดแทนแป้งสาลี การทดแทนวัตถุดิบอื่น ๆ รวมถึงการใช้เพื่อลดระยะเวลาในการแปรรูปหรือปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงมันสำปะหลังกึ่งสำเร็จรูปสายพันธุ์หวานเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยชนิดผงจากมันสำปะหลัง บราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบและไอศกรีมมันสำปะหลัง ขนมไข่มันสำปะหลัง กาละแมมันสำปะหลัง และคุกกี้มันสำปะหลัง เป็นต้น

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6