Rice Watch ระบบการเฝ้าข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ

ระบบเฝ้าข้าว หรือ Rice Watch เป็นระบบแพล็ตฟอร์มที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมคลาวน์ เพื่อให้บริการข้อมูล และความรู้แก่เกษตรกรแบบทุกที่ทุกเวลา ทั้งผ่านเว็บและอุปกรณ์โมบาย สำหรับวางแผนการผลิตโดยมีการติดตามราคาและความต้องการของตลาด สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกด้วยปฏิทินการปลูก ที่เชื่อมโยงความรู้สำหรับ การเลือกพันธุ์ การดูแลดิน การให้ปุ๋ย การวิเคราะห์โรคและแนะนำวิธีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การใช้ระบบเฝ้าข้าว จะช่วยให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุน ลดความเสี่ยงจากศัตรูข้าว และลดการใช้สารเคมี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการผลิตเทคนิคสำคัญในการพัฒนาระบบเฝ้าข้าว คือการบูรณาการเทคนิควิศวกรรมความรู้ วิศวกรรมภาษา วิศวกรรมข้อมูล และวิศวกรรมบริการ เพื่อสร้างธนาคารความรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแทนความรู้ 3 แบบ ได้แก่ ฐานความรู้เชิงสัมพันธ์ กฏ if-then และออนโทโลยี หรือเครือข่ายคำเพื่อประมวลผลความรู้แบบเชื่อมโยงโดยอิงแม่แบบออนโทโลยีที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานของเกษตรกร ในที่นี้หมายถึงความรู้ที่สัมพันธ์กับการปลูกแต่ละระยะ และสร้างนวัตกรรมบริการ ที่ประกอบด้วยการให้บริการความรู้แบบบูรณาการ ณ จุดบริการเดียว และให้บริการเชิงบริบท หรืออิงสถานการณ์ ปัจจุบันสามารถเข้าถึงระบบเฝ้าข้าวได้ที่ www.ricewatch.org ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารความรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องข้าว พร้อมเครื่องมือสืบค้นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ และอุปกรณ์โมบาย นวัตกรรมบริการความรู้ของระบบเฝ้าข้าวประกอบด้วยซอฟต์แวร์ 16 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดและคุณสมบัติที่ออกแบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการผลิต

 

ปัจจุบันยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตบนพื้นฐานของความรู้ ที่นำไปสู่การลดต้นทุน และลดความเสี่ยงจากศัตรูข้าว “ระบบเฝ้าข้าว เพื่อความมั่งคงทางอาหารและเศรษฐกิจ” จึงมีเป้าหมายเพื่อประมวลผลและบูรณาการความรู้ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้และให้บริการระดับแปลง และรายบุคคล ตัวอย่างเช่น การขอคำแนะนำพันธุ์ข้าวการวิเคราะห์ชุดดิน การวิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม เป็นต้น ระบบเฝ้าข้าวยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา วางแผนและเฝ้าระวัง เช่น หากเกษตรกรให้ข้อมูลที่อยู่ของแปลงนา พันธุ์ข้าวที่ปลูกวันที่ที่ต้องการปลูก ระบบจะช่วยสร้างปฏิทินการปลูกข้าวส่วนตัวให้กับชาวนา พร้อมทั้งเชื่อมโยง ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในแต่ละช่วงอายุของข้าว โดยแนะนำวิธีป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม เป็นต้น

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ศ.ดร.อัศนีย์  ก่อตระกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-9815-2913

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ศ.ดร.อัศนีย์  ก่อตระกูล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6