KU-Casing : ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติ

KU-Casing

เป็นไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและทำให้อาหารเน่าเสียรวมทั้งป้องกันการหืนของไส้กรอกระหว่างการเก็บรักษา เป็นแนวทางการใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเป็นวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การผลิต

ใช้เทคโนโลยีการอัดแพร่ระบบสุญญากาศ (Vacuum Impregnation) เพื่อนำส่งสารไคโตซานซึ่งมีฤทธิยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เข้าไส้ ใช้เวลาบรรจุเพียง 65 วินาที จากเดิมที่ใช้วิธีีการแช่ ซึ่งต้องใช้เวลา 24 ชม. ในการยับยั้งเชื้อ

KU-Casing ดีอย่างไร ?

• ยับยังเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
• ป้องกันกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์
• ขยายโอกาสวางจำหน่ายสินค้า
• ลดการสูญเสียอาหารระหว่างการขนส่ง
• เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร
• สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และ ดร.จุฑามาศ ทันตะละ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5000 E-mail: chitsiri.t@ku.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th