แอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข

ฟาร์มดีมีสุข (FarmDee-MeSook) เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีกับรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน เช่น แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตล่วงหน้าสูงสุด  ติดตามสถานะพืช เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์ สถานะของน้ำในดิน  แนะนำการให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย และบันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงเพาะปลูก คาดการณ์สภาพอากาศ และวิเคราะห์โรคและแมลง เป็นต้น

แอปพลิเคชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

“ฟาร์มดีมีสุข” เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีฟังก์ชันบริการต่างๆ  ซึ่งรองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟนระบบ Andriod และ iOS

 

ดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Sore และ App Store

อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Andriod คลิก https://play.google.com/store/apps/de…

อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS คลิก https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%…

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์วัชรี  วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-7052

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6