การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย (รุ่นใหม่) ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนฯ ตามที่ระบุในประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น
  2. แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากส่วนงาน
    ต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อการพิจารณากลั่นกรอง

ทั้งนี้จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (hard copy) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 (ปิดรับ 16.30 น.) ไม่ต้องลงทะเบียนข้อเสนอโครงการผ่านระบบฯ โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย เมื่อได้รับการอนุมัติกรอบเงินงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุกท่าน จะต้องนำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ “การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล
โทร. สายใน 611457, 611796 หรือ 02-5795547 ต่อ 12
หรือที่ E-mail: rdirdk@ku.ac.th