ขอให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ดำเนินการขอหนังสือรับรองการแจ้งกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 21 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้หน่วยงาน (คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์) ที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ดำเนินการแจ้งเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งประจำปี พ.ศ.2565 และสามารถขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมประเภทการจดแจ้งใหม่ และการต่ออายุ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนได้ที่ เว็บไซต์ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ link: https://bit.ly/3aHv9V2 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2579-5557 ภายใน 611088  E-mail: rsd@ku.th