ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex และห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนหนึ่งใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 โดยเลือกวันที่จะเข้าฟัง และ Session ที่จะเข้าฟัง ไปที่ https://webex.com หรือ https://ku-edu.webex.com หาคำว่า Join Meeting และใส่หมายเลข Meeting Number เพื่อ register ตามวันที่ต้องการเข้าฟัง
📍21 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2516 479 7564]
📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2511 605 8851]
📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 4-6 [Meeting Number 2514 252 0132]
📍23 ก.พ. 65 Breakout Session 1-4 [Meeting Number 2512 063 0098]