ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน” สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability” สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex)

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • เส้นทางนักวิจัยสู่เกษตรไทยยั่งยืน โดย รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • แหล่งโปรตีนใหม่ในศตวรรษหน้า โดย ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทิศทางการผลิตไก่เนื้อวิถีใหม่ ฝ่าวิกฤต สู่ความยั่งยืน โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
  • บันไดสู่เกษตรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ โดย อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 โดยเลือกวันที่จะเข้าฟัง และ Session ที่จะเข้าฟัง ไปที่ https://webex.com หรือ https://ku-edu.webex.com หาคำว่า Join Meeting และใส่หมายเลข Meeting Number เพื่อ register ตามวันที่ต้องการเข้าฟัง
📍21 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2516 479 7564]
📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 1-3 [Meeting Number 2511 605 8851]
📍22 ก.พ. 65 Breakout Session 4-6 [Meeting Number 2514 252 0132]
📍23 ก.พ. 65 Breakout Session 1-4 [Meeting Number 2512 063 0098]