ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน