ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ยุค Next Normal” และเสวนาพิเศษ “Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การแพทย์ยุค Next Normal และเสวนาพิเศษ เรื่อง Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน