ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx) ส่วนหนึ่งในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565