สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการสร้างควา มเชื่อมโยง การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 โครงการ โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ท่านด้วยกัน คือ

  • นางสาวจุฑามาศ กลิ่นโซดา ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์