ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและวิชาการทางการแพทย์แผนไทยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเวชบันทึกศิริราช

ตามที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเวชบันทึกศิริราช ฉบับพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งบทความดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบให้เหมาะสม และความถูกต้องของข้อมูลเชิงวิชาการ ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ