ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ( UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0681 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย TCT กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม มีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2565 มกราคม-มิถุนายน ในเดือนมิถุนายน 2565 ท่านสามารถส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565