สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2565”

อาจารย์รุ่นใหม่ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน โปรดศึกษารายละเอียด
ในประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปี 256
5 ให้ชัดเจน
และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) (http://nriis.nrct.go.th/)

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดระบบ 23.59 น.

(โดยสถาบันต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย

ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 (16.00))

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0395542, 096-0587383 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ new.scholar2021@gmail.com (คุณสุนทราภรณ์ มะโน)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :