ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (โครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร”  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล นำเสนอโดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.