สวพ.มก. ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2565 เพื่อการศึกษาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ ทดสอบปลูก โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน กสว. ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)

การดำเนินงานวิจัยยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข/ออกแบบ แผนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ผลทางพันธุกรรม เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อและทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ตามที่กำหนดไว้ในปี 2564-2565

สวพ.มก.ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ, คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน, รศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ และน้องๆนิสิตของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มก. และเกษตรกร ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อทดสอบการเพาะปลูกกัญชง และสนับสนุนในด้านอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน