แอปพลิเคชัน นิล 4.0 เวอร์ชัน 2

ปลา Tilapia เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงนำเข้ามาเลี้ยงในปี พ.ศ.2508 และพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” จากนั้นปลานิลกลายเป็นปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

มีอะไรใหม่ใน นิล 4.0 เวอร์ชั่น 2

  • นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในเรื่องเตือนภัย เช่นสภาพอากาศ
  • ข้อแนะนำการให้อาหารปลา
  • ใช้กับระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย และ ระบบ Android
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปลานิลชทั่วประเทศไว้ในเว็บไซต์เดียว ในชื่อเว็บไซต์ ‘บิ๊กนิล.com’

บริหารจัดการฟาร์ม:

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการบ่อ ปล่อยปลา ให้อาหาร วัดขนาดปลาไปจนถึงลงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ใช้สามารถแสดง QR Code ของปลาที่ขาย ให้ผู้ซื้อสแกนดูข้อมูลการเลี้ยงปลาชุดนั้นได้ รวมถึงรายงานสรุปของบ่อในช่วงการเลี้ยงต่าง ๆ 

คำนวณ: 

คำนวณขนาดปลาจากภาพถ่ายคำนวณอาหารที่ให้จากขนาดตัว จำนวน
และอุณหภูมิในน้ำ คำนวณคุณภาพน้ำจากความเป็นกรดเป็นด่าง
ปริมาณออกซิเจน และแอมโมเนียรวม

ข่าวสาร:

แสดงข้อมูลข่าวสารหรือ การแจ้งเตือน เช่น ข่าวประจำวัน สภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ราคา
และปริมาตรน้ำ

ตลาด:

ดูข้อมูลประกาศ ซื้อ-ขาย ปลานิลทั่วประเทศ หรือไปยังเว็บไซต์ “บิ๊กนิล.com”

คลังความรู้ : 

ให้ความรู้เกี่ยวกับปลานิล เช่น โรคปลานิล

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th