สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย และรับฟังการนำเสนอสรุปผลงานวิจัยจำนวน 2 ชุดโครงการวิจัย ดังนี้
1) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ (ผศ.ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน)
2) การพัฒนาศักยภาพการปลูกและแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ผศ.ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล)
ทั้ง 2 ชุดโครงการวิจัยมีผลการดำเนินงาน ที่เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดได้ในระดับที่สูงขึ้น มีผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ หลายผลิตภัณฑ์รวมทั้งชุดตรวจ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับของภาคการเกษตร แปลงเกษตรกร การแปรรูปอาหาร รวมทั้งการขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างชัดเจน
หลังจากเสร็จสิ้น การติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ได้มีโอกาสประชุม หารือร่วมกัน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนี้
(1) KU Cannabis
(2) บ่อเพาะเลี้ยงปลากระพง
ทั้ง 2 โครงการ เป็นผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตสารสกัด การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา เพื่อต่อยอดสู่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และในภาคบ่ายได้มีโอกาส ร่วมประชุมหารือ กับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะ เพื่อรับฟังรายงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเยี่ยม facilities ต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำให้ได้รับทราบว่าทางคณะมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานวิจัยในทิศทางใด รวมทั้งสร้าง Connection เพื่อการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในอนาคต และนำไปสู่การพัฒนาและหาช่องทางขยายผลและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป