เทคนิคการบ่มผลไม้ ด้วยฮอร์โมนพืช

ในปัจจุบันการบ่มผลไม้ของเกษตรกร ส่วนใหญ่นิยมใช้ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ และสารเอทีฟอน ที่ใช้บ่มผลไม้ส่งออก ซึ่งเป็นการบ่มแบบดั้งเดิมของไทย และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภค ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นำโดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และคณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถ่ายทอดเทคนิคการบ่มผลไม้ด้วยฮอร์โมนพืช เป็นการปฏิวัติวิธีการบ่มผลไม้รูปแบบดั้งเดิมของไทย ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริโภคมีความปลอดภัย และมีสุขภาพดีมากขึ้น โดยการนำแก๊สเอทิลีนมาใช้บ่มผลไม้ เพื่อทดแทนถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ และลดการนำเข้าสารเอทีฟอนจากต่างประเทศ ซึ่งแก๊สเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่พืชสร้างตามธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ปฎิบัติงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-5068

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9