การประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เพื่อหาแนวทางในการทำงานวิจัยพืชกัญชาและกัญชงในอนาคต นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการวิจัยถั่วเหลือง การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และด้านอาหารสัตว์ รวมถึงการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัย ทั้งนี้ความร่วมมือด้านการวิจัยรายประเด็นจะมีการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดของความร่วมมือในลำดับถัดไป