ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีปฏิทินการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนี้

  • 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)
  • 1 – 15 มีนาคม 2565 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
  • ภายใน  31 มีนาคม 2565 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม
  • ภายใน 15 เมษายน 2565 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการแก้ไข
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป) 0 7428 9210, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)
อีเมล: educonf@g.psu.ac.th
เว็บไซต์: https://educonf.psu.ac.th