วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 “ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
“ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)
ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม
(Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation)
ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565 (ปิดระบบ 23.59 น.)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Submit Full Proposal ได้ที่
http://www.nriis.go.th

สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร
“เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ น้ำ/อาหาร (Transport and Water/Food) ดังต่อไปนี้

  1. การใช้ AI, AR, VR, และ IoT สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญฉลาด
  2. ระบบการติดตาม/เฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านน้ำและอาหาร

ช่วงเวลารับข้อเสนอ 24 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565)

การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206 หรือ ทางอีเมล chontida.t@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยและประเมินผล)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์